Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Новини

КСБ със становище за коригиране на максимално допустимите референтни стойности за саниране по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

КСБ със становище за коригиране на максимално допустимите референтни стойности за саниране по   „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

06.02.2018

 

СТАНОВИЩЕ HA КАМАРА HA СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Относно: НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С оглед на проблемите породени през последните месеци при изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, ние Камарата на строителите в България като браншова организация и нашите членове преки участници в процеса на изпълнение на програмата, излизаме е нашето становище относно ползите, целите, обхвата, очакваните резултати, стойността, качеството, проблемите и рисковете на Програмата.
I. Ползи от Програмата
Доказан голям икономически и социален ефект.
• Предоставя повече възможности на бизнеса за икономическа активност. Осигурява допълнителна заетост на проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.
• Работят и големи строителни фирми, но основно с изпълнението на Програмата са заети малки и средни строителни фирми като главни изпълнители или подизпълнители. Осигурява се заетост на стотици производители и доставчици на суровини и материали. Основните материали като: топлоизолационни плоскости от EPS и XPS, лепила, шпакловъчни смеси, грундове, мазилки, РVС дограма, замазки, хидроизолации и др. се произвеждат в България, което е голям стимул за българското производство.
• Чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност постига намаление на енергопотреблението на домакинствата и реализира икономия на разходите.
• Създава по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите (фасади, покриви, входни врати и др.)
• Установява традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради. Повишава обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.
2. Поставени цели
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване па разходите за енергия.
• подобряване па експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
3. Очаквани резултати
• Намаляване разходите за отопление за домакинствата.
• Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете.
• По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (С02 и др.)
• Удължаване на живота па сградите, които ще имат и по-висока цена.
4. Обхват и видове допустими дейности.
• Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради. които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване.
• Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
• Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части подмяната на дограма в самостоятелния обект.
5. Стойност и референтни цени за СМР.
• Стойността на CMP по Програмата за дадена сграда калкулира в себе си материали, доставно-складови разходи, механизация, труд, допълнителни разходи върху труда, печалба и др. допълнителни разходи необходими за цялостното и качествено изпълнение.
• Референтни цени, прилагани от общините за определянето на прогнозните стойности при провеждане на Обществени поръчки по реда на ЗОП.
6. Качеството
Качественото изпълнение е пряко свързано с:
• Наличието на достатъчен финансов ресурс обезпечаващ изпълнението на всички необходими и допустими дейности и използването на качествени материали и продукти.
• Ясни правила и критерии относно допустими и недопустими видове дейности.
• Непроменяне на условията от началото до края на целия цикъл па изпълнение: от енергийното и техническото обследване на сградата, проектирането, изпълнението до разплащането и въвеждането в експлоатация.
• Безкомпромисен контрол от страна на инвеститорски контрол от община и областна управа, независим строителен надзор, авторски контрол от проектантите и техническите лица представители на Сдружението на собствениците.
7. Проблеми и рискове
• Недостатъчно наличие на квалифицирана работна ръка.
• Непрекъснато повишаване цената на труда.
• Повишаване цената на основните строителни материали.
• Непрекъснато намаляване на максимално допустимите референтни цени.
• Всичко това в комбинация ще доведе до все по-намален обхват от дейности, лошо качество и компрометиране на Програмата.

С оглед на всичко това ние от КСБ изразяваме следното становище:

Ползите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са доказани, безспорни и осъзнати от обществото.
Програмата поставя високи цели, които не се ограничават само до по-високо ниво на енергийната ефективност, а има за цел и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл па сградите, както и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и много по-добра градска среда.
Очакваните резултати също освен намаляване разходите за отопление на домакинствата и по-чиста околна среда, се очаква да постигнат и подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете, както и удължаване на живота на сградите, които ще имат и по-висока цена.
За да се постигнат високите цели и очакваните резултати, Програмата ясно дефинира четири допустими видове дейности:
- Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен, предписани като задължителни за сградата в техническото обследване. 
- Обновяване на общите части (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
- Мерки за енергийна ефективност, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани е изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване па общите части.
В тази връзка ние от КСБ апелираме към всички политически сили да спрат свободните интерпретации по въпроса кои дейности влизат и кои не, в обхвата на Програмата. Тъй като това е въпрос от компетенцията па МРРБ. апелираме Министерството да регламентира още веднъж допустимите и недопустими видове дейности.
Стойността на СМР по Програмата за дадена сграда калкулира в себе си материали, доставно-складови разходи, механизация, труд, допълнителни разходи върху труда, печалба.
Освен това конкретно при изпълнение па Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, поради спецификата на обектите, в които се извършват СМР при постоянно живеещи стотици граждани, всеки със собствените си проблеми и претенции, е необходимо да се предвидят допълнително и непредвидени разходи за неравномерност на работата (неосигурен своевременен достъп до апартаментите за демонтаж на старите остъклявания на балконите, за демонтаж на климатиците, за смяна на дограмата, впоследствие и нейното завършване отвътре, за обратния монтаж, пуск и наладка на климатиците, спазване па разрешените часове за работа в жилищен квартал и др.), осигуряване безопасността на живущите и мерки за нормалната им жизнена среда по време на строителството, заплащане на всички консумативи (ток, вода и др.)
След направен анализ, отчитайки практиката и постигнатите резултати до момента, ние стигнахме до заключението, че за да постигне Програмата целите си и за да се изпълнят качествено допустимите дейности в пълния им обхват за сгради, за които това е необходимо, максимално допустимите референтни стойности да бъдат не по-ниски от референтите стойности обявени на сайта на МРРБ с дата 25.01.2016 г. и действащи до 10.10.2016 г.
В противен случай, имайки предвид недостатъчното наличие на квалифицирана работна ръка, непрекъснатото повишаване цената на труда, повишаване цената на основните строителни материали, съществува риска всичко това в комбинация да доведе до все по-намален обхват от дейности, лошо качество и компрометиране на Програмата.

Източник: КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре